Ekonomia jest nauką społeczną, która swoim zasięgiem obejmuje wiele zjawisk o charakterze społecznym właśnie – w tym sensie, że zjawiska te są przedmiotem zainteresowania ekonomistów. Bezrobocie to zjawisko występujące we wszystkich krajach – nie mniej jednak w poszczególnych państwach posiada ono zróżnicowane natężenie. Polega ono natomiast na tym, że ludzi znajdujący się w tak zwanym wieku produkcyjnym – czyli zdolni do pracy nie mogą tej pracy podjąć. W tym zakresie wyszczególnić można bardzo wiele przyczyn takiego, a nie innego stanu rzeczy. Osoba bezrobotna to pojęcie istniejące nie tylko w naszym prawodawstwie. W polskim prawie przepisy w bardzo jasny sposób objaśniają, kiedy osobę uznać można za bezrobotną – taki człowiek spełniać musi określone tymi przepisami warunki. O długotrwałym bezrobociu mówi się wówczas, kiedy ktoś w przeciągu dwóch lat nie miał pracy przez co najmniej dwanaście miesięcy – czyli przez rok (chodzi o dwanaście miesięcy z rzędu). Z bezrobociem walczy się na wiele sposobów.

www.geocarbon.pl