Najbardziej popularne, bo i obowiązkowe są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe ubezpieczenie oc. reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 roku.Ubezpieczenia oc chronią nas przed wypłatą czasami bardzo wysokich odszkodowań wobec poszkodowanych przez nas osób. Ubezpieczenie oc zawierane jest na okres 1 roku, po czym jest automatycznie przedłużane, chyba, że ustawowo wypowiemy umowę. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia oc grożą nam bardzo wysokie kary, które szczegółowo określone są w ustawie. Wszelkie spory, i inne sprawy związane z ubezpieczeniami rozpatruje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Od 11 czerwca 2012 roku wzrosła suma gwarancyjna w obowiązkowych ubezpieczeniach oc i tak w przypadku szkody na osobie suma ta wynosi 5 mln euro, a w przypadku szkody w mieniu 1 mln euro. Tak wysokie sumy gwarancyjne zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa bez względu na to czy jesteśmy sprawcami szkody czy też poszkodowanymi w niej.

www.poznancitycenter.pl/