Czek, jest to papier wartościowy, za pomocą którego, osoba wystawiająca go, rozporządza swoimi środkami pieniężnymi, które znajdują się w banku. Posiada on skierowane do banku polecenie wypłacenia lub też przelania na inne konto danej kwoty banknotów pieniężnych, które leżą w tym banku w dyspozycji wystawcy. W odróżnieniu od weksla, czek pełni tylko funkcję płatniczą, znaczy to, że za pomocą czeku, można regulować zobowiązania. Także suma danego czeku czeku, nie zawiera żadnych odsetek, dlatego, że płatny jest on za okazaniem go dopiero. Dlatego też, wystawca danego czeku, musi posiadać odpowiednie pokrycie tego wspomnianego czeku na rachunku bankowym. Natomiast wystawienie czeku bez pokrycia, może spowodować nawet odpowiedzialność karną. Czeki wystawia się na tak zwanych blankietach bankowych, na których powinny się znajdować umieszczone następujące elementy: podpis wystawcy oraz ewentualnie jego pieczęć, data i miejsce jego wystawienia, nazwa banku, który musi zapłacić pieniądze , bezwarunkowe polecenie wypłaty wypisanej sumy, a także suma czekowa cyframi i słownie z zaznaczeniem waluty i nazwa „czek”. Są czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe, czeki bankierskie, czeki zakreślone, czeki podróżnicze, ponadto rozróżnia się czeki: imienne oraz krajowe.

www.plansys.pl